Obchodní & reklamační podmínky | RUMYIA COSMETICS Přeskočit

Formulář pro odstoupení ke stažení zde

Reklamační protokol ke stažení zde

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Internetový obchod provozuje společnost Rumia EA s.r.o. IČ 11762675 se sídlem Školská 689/20, 110 00 Praha, společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 353664, Městský soud v Praze (dále jen ,,prodávající”).
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup učiněný v internetovém obchodě, a to jak ze strany spotřebitele, tedy každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, tak ze strany osoby, která není spotřebitelem, tedy právnické osoby či podnikatele (dále jen ,,kupující”).
 3. Je-li kupující podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, ustanovení čl. IV. a bodů V.2 – 8 těchto obchodních podmínek se nepoužijí.
 4. Závaznými jsou obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ke dni odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tato smlouva se řídí a je třeba ji vykládat dle českého právního řádu, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a je-li kupující spotřebitelem, též zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spory nebude možno vyřešit dohodou, budou tyto řešeny soudy v České republice.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupní smlouvu předvídanou těmito obchodními podmínkami lze uzavřít v jazyce českém, a to prostřednictvím příslušných e-shopů, jenž jsou umístěny na internetových doménách ,, www.rumyia.cz, www.rumyia.sk, www.rumyia.com“.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Umístění nabídky prodeje zboží na internetových stránkách ze strany prodávajícího není návrhem na uzavření smlouvy. Učiněním objednávky ze strany zájemce tedy prodávajícímu nevznikají žádná práva či povinnosti. O obdržení objednávky je kupující ze strany prodávajícího informován prostřednictvím potvrzení automaticky zobrazovaného po dokončení objednávky v e-shopu prodávajícího. Smlouva je však uzavřena teprve pokud prodávající doručí kupujícímu ,,Potvrzení o uzavření smlouvy“ na emailovou adresu, kterou kupující při objednávání zadal. Teprve okamžikem doručení takového potvrzení kupujícímu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.
 2. Kompletní smluvní dokumentace bude uložena u prodávajícího a kupujícímu k ní bude umožněn přístup.
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 4. Podmínkou řádného učinění elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující stvrzuje, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito souhlasí. Chyby vzniklé při zadávání dat v procesu podání objednávky jsou zjistitelné následnou kontrolou ze strany kupujícího, přičemž tyto lze ještě před odesláním objednávky opravit uvedením dat správných.
 5. Kupní cenou je cena uváděná prodávajícím v nabídce příslušného zboží v době uskutečnění objednávky ze strany kupujícího. Není-li však u výrobku uvedena cena, nebo je cena nulová (např. z důvodu přidání nového sortimentu), informuje se kupující o ceně u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu. Ceny za zboží jsou uvedeny podle zvoleného regionu včetně DPH, nebo bez DPH pro regiony mimo EU a registrované obchodníky z EU (mimo ČR) s platným VAT.
 6. Doba trvání případných akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.
 7. Kupní cenu lze uhradit následujícími způsoby: platební karta, bankovní převod, dobírka (za podmínky, že je tento způsob v regionu dodání proveditelný). Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.
 8. V případě, že zájemce učiní řádnou objednávku a ze strany prodávajícího nedojde k uzavření smlouvy, zavazuje se prodávající vrátit zájemci veškerá jím poskytnutá plnění.

III. Dodací podmínky

 1. Kupující má co do dodání zboží na výběr z následujících přepravců:
  Zásilkovna / Packeta - vyzvednutí na pobočce
  GLS nebo DPD - kurýr doručení na adresu
 2. V závislosti na zvoleném dodacím regionu mohou jednotliví přepravci nabízet více typů přepravy (např. přepravu expresní apod.). V závislosti na regionu dodání mohou být nabídnuty služby všech nebo jen některých z výše uvedených přepravců.
 3. Cena přepravy se odvíjí od váhy zboží, místa dodání, zvoleného přepravce a typu přepravy. Na základě těchto informací je vypočítána přesná cena za přepravu. Ta je zobrazena před dokončením objednávky v kroku „doprava a platba“ před provedením platby, popř. zvolením požadovaného typu platby. Jiný způsob odběru, včetně osobního odběru, je případně nutno dohodnout s pracovníkem prodávajícího.
 4. V případě, že zboží v nákupním košíku překročí stanovené limitní rozměry nebo hmotnost, je o tom kupující informován před dokončením objednávky. V těchto případech je kupující kontaktován pracovníkem prodávajícího s individuální nabídkou možností přepravy.
 5. Nebezpečí ztráty, poškození, zcizení či jiné škody na zboží přechází na kupujícího v případě osobního odběru okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
 6. Zboží se považuje za odeslané dnem předání přepravci. Za případné nedostatky ve službách poskytovaných přepravcem prodávající nenese odpovědnost. Při převzetí balíku se kupujícímu doporučuje zkontrolovat, zda tento není nikterak poškozen nebo zdeformován. V případě, že ano, lze doporučit nepřevzetí balíku a jeho následnou reklamaci u přepravce.
 7. Prodávající garantuje soulad složení zboží pouze ve vztahu k právním předpisům platným v České republice, nikoliv ve vztahu k právním řádům jiných států dodání. Kupující potvrzuje, že si plně ověřil právní podmínky držení a nakládání se zbožím ve svém domovském státě.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. V této části obchodních podmínek jsou uvedeny informace týkající se odstoupení zákazníka – spotřebitele od smlouvy jako podmínky takového odstoupení, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva. Tato část obchodních podmínek současně slouží jako poučení kupujícího - spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 3. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy dle předchozí věty povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od takového odstoupení, vrátit zboží prodávajícímu, a to tak, že toto doručí do sídla prodávajícího (pokud možno v původním obalu, včetně kopie dodacího listu). Aby byla dodržena lhůta pro vrácení zboží, postačuje odeslat zboží zpět před uplynutím příslušné lhůty. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pro případ, že by zboží nebylo možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou maximální náklady odhadovány na částku ve výši 400,- Kč, přičemž jako pomocné kritérium pro odhad této částky bylo zvoleno srovnání s ceníkem společnosti Česká pošta, s.p., a to pro balík do ruky o hmotnosti 50 kg; skutečné náklady spojené s vrácením zboží tedy můžou být vyšší. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení jím poskytnutého plnění. Kupující však odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Kupujícímu tak na základě odstoupení od smlouvy nevzniknou další náklady. Peněžní prostředky budou ze strany prodávajícího vráceny teprve po obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že bylo zboží odesláno zpět. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit u společnosti Rumia EA s.r.o. IČ 11762675 se sídlem Školská 689/20, 110 00 Praha, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Pro odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn (nikoliv tedy povinen) použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího, konkrétně v sekci ………… Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zásoby prodávajícího byly vyčerpány, došlo k výrazné změně ceny, prodávající není schopen plnit na daný závazek. Odstoupí-li prodávající od smlouvy dle tohoto odstavce obchodních podmínek, kontaktuje kupujícího a případně kupujícímu doporučí náhradní zboží. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodání náhradního zboží či jinak, vrátí prodávající kupujícímu veškeré peněžní prostředky jím zaplacené bez zbytečného odkladu.


V. Práva z vadného plnění

 1. Uplatnit práva z vadného plnění lze u prodávajícího na adrese Rumia EA s.r.o. IČ 11762675 se sídlem Školská 689/20, 110 00 Praha. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal. Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů České republiky.
 3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
 4. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li předmětem koupě již použité spotřební zboží, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. 
 9. Shora uvedené neplatí v následujících případech. U věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, vyplývá-li to z povahy věci, kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kupující vadu sám způsobil.
 10. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Prodávající v takovém případě uhradí kupujícímu pouze náklady skutečně vynaložené a přiměřené povaze věci. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu náklady na vrácení věci z místa neodpovídajícího původně zamýšlené lokalitě užívání a zároveň nacházejícího se v lokalitě, s níž jsou spojeny nepřiměřeně větší náklady na přepravu věci do sídla prodávajícího, nebyl-li prodávající o možnosti užívání věci v takové lokalitě před uzavřením této smlouvy ze strany kupujícího informován. Kupující není oprávněn podmiňovat vrácení věci úhradou výše zmíněných nákladů spojených s vrácením. Takové náklady je kupující oprávněn požadovat teprve okamžikem doručení věci do sídla prodávajícího.
  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 11. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
 12. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.


VI. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými předpisy České republiky. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje jsou důvěrné a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v rozsahu nezbytném pro bezproblémové doručení zboží.
 2. Další, podrobné podmínky ochrany osobních údajů jsou upraveny zvlášť, a to dokumentem ,,Podmínky ochrany osobních údajů“, který je kupujícímu zpřístupňován v internetovém obchodě v rámci činění objednávky.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající především prostřednictvím elektronické pošty, přičemž stížnosti je možno zaslat na adresu info@queenstore.cz . Stížnost může kupující doručit taktéž do sídla prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu sdělenou kupujícím. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je též příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

Váš košík

Váš košík je momentálně prázdný.
Pro pokračování v nákupu klikněte sem.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali! Ozveme se vám brzy. Děkujeme za přihlášení Díky! Až bude k dispozici, budeme vás informovat! Maximální počet položek již byl přidán Zbývá přidat do košíku pouze jednu položku Do košíku zbývá přidat pouze [num_items] položek"